Ý kiến người học về công tác giảng dạy
của giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thực hiện Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thực hiện “Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân” (ban hành kèm theo Quyết định số: 340/QĐ-ĐHKTQD, ngày 11/5/2012 của Hiệu trưởng)
Đăng nhập
Nhập mã Sinh viên: